پوستر شانزدهمین دوره نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صـنـایـع وابـسـتـه مــشـــهـد