گالری تصاویر شانزدهمین دوره نمایشگاه ـــ سال 1400

نگاهی به اهدای لوح تقدیر مشارکت کنندگان