آخـریـن اخـبـار نـمایـشـگاه بـیـن الـمـلـلـی دام، طــیور، آبـزیـان و صنایع وابـسـتـه مـــشــهــد