آخـریـن اخـبـار نـمایـشـگاه بـیـن الـمـلـلـی دام، طــیور، آبـزیـان و صنایع وابـسـتـه مـــشــهــد

بازنشر خبر اطلاع رسانی نمایشگاه در خبرگزاری ایــســنــا

باز نشر خبراطلاع رسانی نمایشگاه درخـبـرگـزاری خــبــربــان

گفتوگو با جناب آقای نظری استاندار محترم استان خراسان رضوی در حاشیه آئین گشایش شانزدهمین دوره نمایشگاه دام وطیور مشهد

گفتوگو با جـنـاب مـهـنـدس شـیبانی مدیـر پـروژه نـمایشـگاه دام وطـیور مـشـهـد در زمینه برگزاری نمایشگاه