هفدهمین دوره نمایشگاه به تفکیک در سه سالن فردوسی _ عطار _ مفاخر برگزار میگردد

سالن فردوسی

سالن عطار

سالن مفاخر