گالری تصاویر هفدهمین دوره نمایشگاه ـــ بهمن ماه 1401

بازدید مقامات از نمایشگاه


نمایی از غرفه سازی ها


نمایی از سالن فردوسی


نمایی از سالن عطار
نمایی از سالن مفاخر