گالری تصاویر هفدهمین دوره نمایشگاه ـــ بهمن ماه 1401

بازدید مقامات از نمایشگاه

نمایی از غرفه سازی ها

نمایی از سالن فردوسی

نمایی از سالن عطار

نمایی از سالن مفاخر