پــوســتــر نــمــایــشــگــاه

پوستر هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مــشــهــد
همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی و دومین نمایشگاه شیــلـات و آبـزیــان مــشــهــد