پلان سالن های نمایشگاه

پلان های شانزدهمین دوره نمایشگاه دام،طیور و آبزیان مشهد

همزمان با نمایشگاه بین المللی دامپزشکی و شیلات و آبزیان

 

شانزدهمین دوره نمایشگاه در دو سالن مجزا به تفکیک در دو سالن فردوسی و مفاخر برگزار میشود

 

سالن فردوسی

 

سالن مفاخر

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries