قوانین انصراف از نمایشگاه

اعلام انصراف و عودت هزینه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول 1 صورت خواهد گرفت.

جدول 1- شرایط عودت وجه هنگام انصراف

 ردیف  زمان انصراف  درصد کسر از کل مبلغ غرفه
 1  تا 80 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  0%
 2   تا 45 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه  50%
4  30روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به بعد 100%
The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries