غرفه بندی نمایشگاه

عکس شماره یک :

غرفه بندی استاندارد

غرفه بندی استاندار نمایشگاه
عکس شماره دو:

غرفه بندی استاندارد اسپیس فریم

(برای غرفه های با عرض بیش از 4 متر بدون پایه قابل اجرا میباشد)

عکس شماره سه :

سازه آلومینیوم جهت تفکیک داخل فضای غرفه “انباری” بصورت سفارشی انجام میگردد

هزینه هر پنل 500/000ريال

عکس شماره چهار:

غرفه بندی استاندارد

ابعاد جهت چاپ و تبلیغات

 

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries