زمان برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

 

تاریخ برگزاری : 16 الی 19 آذرماه 1400

زمان برگزاری : ازساعت 11 الی 18

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

ستاد برگزاری شرکت برساز رویدادپارس

نشــــانی ستاد برگزاری :

مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 23 ،خیابان سید مرتضی یک،

پلاک 186 واحد 1

تلفن تماس :    (داخلی 3000)   31519-051

آقای شیبانی – مدیر پروژه  09120453018

 نمابر :  (داخلی 9)   31519 – 051

 

 

The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries