تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت11 الی 18
تاریخ برگزاری
5 لغایت 8 بهمن ماه 1401
The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries