تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت11 الی 18
تاریخ برگزاری
16 الی 19 آذرماه 1400
The International Exhibition of Livestock, Poultry, Animal Feed and Related Industries